Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden dienstverlening Omzetcoach.nlGeneral Terms and Conditions services Revenuecoach.com
Artikel 1 AlgemeenArticle 1 General
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:In these General Terms and Conditions, the terms below are defined as follows:
a. Omzetcoach.nl: De handelsnaam van “De Verkoopmaatschappij”, gevestigd te Voorschoten (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67959792. Omzetcoach.nl handelt tevens onder de merknamen De Verkoopacademie en Revenuecoach.com en exploiteert daarnaast honderden domeinnamen.a. Revenuecoach.com: The trade name of “De Verkoopmaatschappij”, with its registered office in Voorschoten, the Netherlands and registered with the Chamber of Commerce under number 67959792. Revenuecoach.com also trades under the (Dutch) brand names De Verkoopacademie en Omzetcoach.nl and also exploits hundreds of domain names.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie door Omzetcoach.nl diensten worden verricht en/of producten worden geleverd dan wel de natuurlijke of rechtspersoon die anderszins geldt als wederpartij in een overeenkomst;b. Client: the natural or legal person for whose benefit Revenuecoach.com provides services and/or delivers products or the natural or legal person who otherwise qualifies as the counterparty to an agreement;
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Omzetcoach.nl, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.1.2 These General Terms and Conditions apply to every offer, quotation and agreement from Revenuecoach.com, unless expressly agreed otherwise in writing.
1.3 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Omzetcoach.nl in het kader van een opdracht ingeschakelde derden alsook op handelingen van aan Omzetcoach.nl gelieerde Omzetcoaches, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen1.3 The present General Terms and Conditions also apply to acts performed by third parties engaged by Revenuecoach.com within the context of an assignment and to acts performed by Revenue Coaches affiliated with Revenuecoach.com, unless expressly agreed otherwise in writing.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.1.4 The applicability of any purchase or other conditions applied by the Client is expressly excluded.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Omzetcoach.nl en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.1.5 If one or more provisions of these General Terms and Conditions are declared void or otherwise lose their validity in whole or in part at any time, the other provisions of these General Terms and Conditions will continue to apply in full. At such times, Revenuecoach.com and the Client will consult in order to agree new provisions to replace the provisions that were declared void or otherwise lost their validity, whereby the intention and purport of the original provisions must be taken into account as much as possible.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.1.6 If there is uncertainty about the interpretation of one or more provisions of these General Terms and Conditions, interpretation must take place in the ‘spirit’ of these General Terms and Conditions.
1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.1.7 In case a situation arises between the parties that is not regulated in these General Terms and Conditions, such situations must be assessed in the ‘spirit’ of these General Terms and Conditions.
1.8 Indien Omzetcoach.nl niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Omzetcoach.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.1.8 If Revenuecoach.com does not always demand strict compliance with these General Terms and Conditions, such will not mean that its provisions are not applicable or that Revenuecoach.com forfeits to any degree the right to demand strict compliance with the provisions of these General Terms and Conditions in other cases.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingenArticle 2 Offers and quotations
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Omzetcoach.nl zijn geldig voor een periode van dertig werkdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.2.1 All offers and quotations from Revenuecoach.com are valid for a period of thirty working days, unless indicated otherwise in writing.
2.2 Omzetcoach.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.2.2 Revenuecoach.com cannot be obliged to comply with its offers or quotations if the Client is able to reasonably understand that the offer or quotations, or part thereof, contained an obvious mistake or other error.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.2.3 The prices stated in the offers and quotations are exclusive of VAT and other government levies, and exclusive of any costs to be incurred within the context of the agreement, including travel, accommodation, dispatch and administrative costs, unless indicated otherwise.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Omzetcoach.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Omzetcoach.nl schriftelijk anders aangeeft.2.4 If the acceptance derogates in minor or major respects from the offer or quotation submitted Revenuecoach.com will not be bound by it. If this is the case, the agreement will not be concluded in accordance with this divergent acceptance, unless Revenuecoach.com indicates otherwise in writing.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Omzetcoach.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of overeenkomsten.2.5 A combined quotation does not oblige Revenuecoach.com to perform a part of the agreement against a proportionate part of the price that was stated. Offers and quotations do not apply automatically to future orders or agreements.
Artikel 3 Workshops, TrainingenArticle 3 Workshops, Training sessions
3.1 Op alle workshops en trainingen van Omzetcoach.nl zijn de volgende specifieke clausules van toepassing:3.1 All workshops and training sessions provided by Revenuecoach.com are subject to the following specific clauses:
a.  Workshops/trainingen vinden alleen doorgang indien het minimum aantal voor de workshop/training aangegeven deelnemers is bereikt, tenzij anders wordt aangegeven;a. Workshops/training sessions only go ahead if the minimum number of participants for the workshop/training session has been reached, unless indicated otherwise.
b. Alle aanmeldingen van deelnemers aan een workshop/training zijn nadrukkelijk onder voorbehoud totdat deze door Omzetcoach.nl worden bevestigd;b. All registrations of participants in a workshop/training session are expressly subject to confirmation by Revenuecoach.com.
c. Workshops/trainingen kunnen tot 48 uur voor aanvang door Omzetcoach.nl worden geannuleerd zonder opgaaf van redenen. De Opdrachtgever is in dat geval geen kosten verschuldigd, ook is Omzetcoach.nl geen enkele compensatie verschuldigd.  Reeds voor de workshop/training betaalde vergoedingen worden zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever terugbetaald;c. Workshops/training sessions may be cancelled by Revenuecoach.com up to 48 hours before they commence without stating reasons for. If this is the case, the Client will not owe any costs and Revenuecoach.com will not owe any compensation.  Fees already paid for these workshops/training sessions will be refunded to the Client as soon as possible;
d. De Opdrachtgever kan tot 72 uur voor aanvang van de workshop/training kosteloos annuleren. Na deze termijn is de Opdrachtgever 50% van het oorspronkelijke bedrag voor de workshop/training verschuldigd; bij niet opdagen zonder annulering is de Opdrachtgever 100% van het oorspronkelijke bedrag verschuldigd.d. The Client has the right to cancel workshops/training sessions for up to 72 hours before they commence. The Client will owe 50% of the original amount to be paid for the workshop/training session after this term has expired; 100% of the original amount will be owed by the Client for not turning up without cancelling.
3.2 Omzetcoach.nl is niet verantwoordelijk voor schade, verlies en diefstal van eigendommen, noch voor persoonlijk letsel, veroorzaakt tijdens een van de workshops.3.2 Revenuecoach.com is not responsible for damage, loss or theft of personal property, nor for personal injuries, caused during one of the workshops.
3.3 Omzetcoach.nl en/of haar docenten zijn nimmer aansprakelijk voor enige negatieve (in)directe gevolgen zoals (gevolg)schade, financiële schade, imagoschade alsmede alle andere vormen van schade als gevolg van het overnemen van adviezen en/of het toepassen en/of in praktijk brengen van bepaalde technieken en aanbevelingen uit de workshops.3.2 Revenuecoach.com and/or its teachers are never liable for any negative direct or indirect consequences such as consequential and other damage, losses, damage to one’s image, as well as all other forms of damage resulting from the acceptance of advice and/or application and/or practical implementation of certain techniques and recommendations from the workshops.
Artikel  4 OmzetcoachingArticle 4 Revenue Coaching
4.1 Op alle omzetcoaching van Omzetcoach.nl zijn de volgende specifieke clausules van toepassing:4.1 All Revenue Coaching provided by Revenuecoach.com is subject to the following specific clauses:
a. Omzetcoaching wordt in overleg met de Opdrachtgever minimaal 14 dagen vóóraf ingepland;a. Revenue Coaching is scheduled at least 14 days in advance in consultation with the Client.
b. Omzetcoaching kan tot 48 uur voor aanvang door Omzetcoach.nl worden geannuleerd zonder opgaaf van redenen. De Opdrachtgever is in dat geval geen kosten verschuldigd, ook is Omzetcoach.nl geen enkele compensatie verschuldigd. Reeds voor de omzetcoaching betaalde vergoedingen worden zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever terugbetaald.b. Revenue Coaching may be cancelled by Revenuecoach.com up to 48 hours before it commences without stating reasons for. If this is the case, the Client will not owe any costs and Revenuecoach.com will not owe any compensation. Fees already paid for the Revenue Coaching will be refunded to the Client as soon as possible.
c. De Opdrachtgever kan tot 72 uur voor aanvang van de omzetcoaching kosteloos annuleren. Na deze termijn is de Opdrachtgever 50% van het oorspronkelijke bedrag voor de omzetcoaching verschuldigd; bij niet opdagen zonder annulering is de Opdrachtgever 100% van het oorspronkelijke bedrag verschuldigd.c. The Client has the right to cancel Revenue Coaching for up to 72 hours before it commences. The Client will owe 50% of the original amount to be paid for the Revenue Coaching after this term has expired; 100% of the original amount will be owed by the Client for not turning up without cancelling.
4.2 Omzetcoach.nl is niet verantwoordelijk voor schade, verlies en diefstal van eigendommen, noch voor persoonlijk letsel, veroorzaakt tijdens omzetcoaching.4.2 Revenuecoach.com is not responsible for damage, loss or theft of personal property, nor for personal injuries, caused during Revenue Coaching.
4.3 Omzetcoach.nl en/of haar docenten zijn nimmer aansprakelijk voor enige negatieve (in)directe gevolgen zoals (gevolg)schade, financiële schade, imago schade alsmede alle andere vormen van schade als gevolg van het overnemen van adviezen en/of het toepassen en/of in praktijk brengen van bepaalde technieken en aanbevelingen uit omzetcoaching.4.3 Revenuecoach.com and/or its teachers are never liable for any negative direct or indirect consequences such as consequential and other damage, losses, damage to one’s image, as well as all other forms of damage resulting from the acceptance of advice and/or application and/or practical implementation of certain techniques and recommendations from the Revenue Coaching.
Artikel 5 Gratis verkoopondersteunende middelenArticle 5 Free sales-support resources
5.1 Via de websites van Omzetcoach.nl zijn diverse verkoopondersteunende middelen te downloaden. Ook kunnen geïnteresseerden zich kosteloos aanmelden voor dagelijkse of wekelijkse Succesvol Verkopen Tips.5.1 Various sales-support resources can be downloaded from the Revenuecoach.com websites. Interested parties may also register free of charge for the daily or weekly Successful Selling Tips.
5.2 Om voor de gratis verkoopondersteunende middelen in aanmerking te komen moet een e-mailadres worden geregistreerd. Door het registreren van een e-mailadres geeft de gebruiker van de website toestemming aan Omzetcoach.nl om promotionele e-mails te versturen aan de inschrijver (opt-in). Inschrijvers kunnen zich op elk moment kosteloos uitschrijven.5.2 An email address has to be registered in order to qualify for the free sales-support resources. Website users grant Revenuecoach.com consent to send the registering party promotional emails (opt-in) by registering an email address. Subscribers can unsubscribe at any time free of charge.
5.3 Omzetcoach.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve (in)directe gevolgen zoals (gevolg)schade, financiële schade, imago schade alsmede alle andere vormen van schade als gevolg van het overnemen van adviezen en/of het toepassen en/of in praktijk brengen van bepaalde technieken en aanbevelingen uit de gratis verkoopondersteunende middelen.5.3 Revenuecoach.com can never be held liable for any negative direct or indirect consequences such as consequential and other damage, losses, damage to one’s image, as well as all other forms of damage resulting from the acceptance of advice and/or application and/or practical implementation of certain techniques and recommendations from the free sales-support resources.
Artikel 6 Contractduur, uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhogingArticle 6 Contract term, execution terms, performance and amendment of the agreement, price increase
6.1 De overeenkomst tussen Omzetcoach.nl en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals aangegeven in de overeenkomst en eindigt van rechtswege, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.6. The agreement between Revenuecoach.com and the Client is concluded for a definite period as indicated in the agreement and will end by operation of law, unless the parties expressly agree otherwise in writing.
6.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Omzetcoach.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Omzetcoach.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.6.2 Any term agreed or stated with respect to the performance of certain activities or the delivery of certain goods will never constitute a strict deadline. In the event a term is exceeded, the Client will be obliged to give Revenuecoach.com written notice of default. Revenuecoach.com must be granted a reasonable term in this connection to still perform the agreement.
6.3 Omzetcoach.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.6.3 Revenuecoach.com will perform the agreement to the best of its knowledge and abilities and in accordance with high professional standards. All of the above based on the state of knowledge at the time.
6.4 Omzetcoach.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.6.4 Revenuecoach.com has the right to have certain activities performed by third parties. The applicability of Articles 7:404, 7:407(2) and 7:409 of the Dutch Civil Code (DCC) is explicitly excluded.
6.5 Indien door Omzetcoach.nl of door Omzetcoach.nl ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Omzetcoach.nl of door hem ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.6.5 If Revenuecoach.com or third parties engaged by Revenuecoach.com perform activities within the context of the agreement at the Client’s location or at a location indicated by the Client, the Client will arrange free of charge for the reasonable facilities requested by Revenuecoach.com or the third parties engaged by it.
6.6 Omzetcoach.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Omzetcoach.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de daaraan voorafgaande fase heeft betaald.6.6 Revenuecoach.com has the right to perform the agreement in different phases and invoice the part thus performed separately. If the agreement is performed in phases, Revenuecoach.com will have the right to suspend performance of those parts that belong to a succeeding phase until the Client has paid the preceding phase.
6.7 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Omzetcoach.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Omzetcoach.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Omzetcoach.nl zijn verstrekt, heeft Omzetcoach.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Omzetcoach.nl ter beschikking heeft gesteld.6.7 The Client ensures that all data in respect of which Revenuecoach.com indicates that they are necessary or which the Client should reasonable understand to be necessary for performance of the Agreement, are provided to Revenuecoach.com in a timely manner. If the data required for the performance of the Agreement have not been provided to Revenuecoach.com on time, Revenuecoach.com will have the right to suspend performance of the agreement and/or to charge additional costs arising from the delay to the Client in accordance with the rates that apply at that time. The execution time does not commence until after the Client has made the data available to Revenuecoach.com.
6.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Omzetcoach.nl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.6.8 If it becomes clear during performance of the agreement that the proper performance thereof will require amendments or additions, the parties will amend the agreement in good time and in joint consultation. If the nature, scope or content of the agreement are changed, at the request or on the instructions of the Client and/or the competent authorities or otherwise, and the agreement is therefore altered in a qualitative and/or quantitative sense, such may have consequences for the matters that were agreed originally. The amount that was agreed originally may become higher or lower as a result. Revenuecoach.com will as much as possible submit a quotation in respect thereof in advance. A change to the agreement may also result in a change to the execution term that was stated originally. The Client accepts the possibility of a change to the agreement, which includes the change to the price and the execution term.
6.9 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Omzetcoach.nl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Omzetcoach.nl bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Omzetcoach.nl op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.6.9 If the agreement is amended, including any additions, Revenuecoach.com will have the right not to perform it until such has been approved by the competent person at Revenuecoach.com and the Client has accepted the price and other conditions stated in connection with the performance, including the execution term to be decided at that time. Failure to perform the amended agreement or failure to perform it immediately does not constitute breach of contract on the part of Revenuecoach.com and will not constitute grounds for the Client to terminate or cancel the agreement.
6.10 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Omzetcoach.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.6.10 Revenuecoach.com has the right, without being in default, to refuse a request for amendment of the agreement, if this could have qualitative and/or quantitative consequences for, for example, the activities to be performed or goods to be delivered in that connection.
6.11 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Omzetcoach.nl gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Omzetcoach.nl die daardoor direct of indirect ontstaat.6.11 In the event the Client fails to comply properly with its obligations towards Revenuecoach.com, the Client will be liable for all damage on the part of Revenuecoach.com that arises therefrom directly or indirectly.
6.12 Omzetcoach.nl is gerechtigd haar tarieven aan te passen, ook gedurende de duur van een overeenkomst. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10%, dan is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Omzetcoach.nl alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren.6.12 Revenuecoach.com has the right to adjust its rates, also during the term of an agreement. If the price increase exceeds 10% other than as a result of amendment of the agreement, the Client will have the right to dissolve the agreement by means of a written statement, unless Revenuecoach.com is still willing at that time to perform the agreement on the basis of the amount that was agreed originally.
Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomstArticle 7 Suspension, dissolution and early termination of the agreement
7.1 Omzetcoach.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Omzetcoach.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Omzetcoach.nl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.7.1 Revenuecoach.com has the right to suspend compliance with the obligations or to dissolve  the agreement if the Client fails to comply with the obligations under the agreement or fails to do so in full or on time, if circumstances that come to Revenuecoach.com’s attention after conclusion of the agreement constitute good reason to fear that the Client will not comply with the obligations, if the Client was requested to provide security upon conclusion of the agreement for the purpose of providing security for compliance with its obligations under this agreement and this security is not provided or is insufficient, or if it can no longer be expected of Revenuecoach.com due to delay on the part of the Client that Revenuecoach.com complies with the agreement subject to the conditions that were agreed originally.
7.2 Voorts is Omzetcoach.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Omzetcoach.nl kan worden verlangd.7.2 Revenuecoach.com furthermore has the right to dissolve the agreement in case of circumstances that are such in nature that performance of the agreement is impossible or there are other circumstances that are of such a nature that Revenuecoach.com cannot reasonably be required to continue the Agreement unaltered.
7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Omzetcoach.nl op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Omzetcoach.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.7.3 Revenuecoach.com’s claims against the Client become immediately due and payable if the agreement is dissolved . If Revenuecoach.com suspends compliance with its obligations it retains its rights pursuant to the law and the agreement.
7.4 Indien Omzetcoach.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze voor de Opdrachtgever ontstaan.7.4 In the event Revenuecoach.com suspends or dissolves  the agreement, it will not be obliged in any way to compensate the damage and costs that have arisen for the Client in any way as a result thereof.
7.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Omzetcoach.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct en indirect ontstaan zijn.7.5 If the dissolution  is attributable to the Client, Revenuecoach.com will be entitled to compensation of the damage, including costs, that arises directly or indirectly therefrom.
7.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Omzetcoach.nl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.7.6 If the Client fails to comply with its obligations under the agreement and this failure justifies dissolution , Revenuecoach.com will have the right to dissolve the agreement immediately and with immediate effect without any obligation on its part to pay compensation or indemnification, while the Client will be obliged to pay compensation or indemnification on the basis of a breach of contract.
7.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Omzetcoach.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Omzetcoach.nl op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.7.7 In case of liquidation, suspension of payment and applications for suspension of payment or bankruptcy of the Client, debt restructuring or another circumstance as a result of which the Client is no longer able to dispose of its assets, Revenuecoach.com will be free to terminate the agreement immediately and with immediate effect or cancel the order or agreement, without any obligation on its part to pay any compensation or indemnification. The claims of Revenuecoach.com against the Client will be immediately due and payable if this is the case.
7.8 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele reeds gemaakte kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.7.8 In the event the Client cancels an order in whole or in part, the activities that were performed and the goods ordered or prepared in this connection, increased by any costs related thereto and the working time reserved for the performance of the agreement, will be charged in full to the Client.
Artikel 8 OvermachtArticle 8 Force Majeure
8.1 Omzetcoach.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.8.1 Revenuecoach.com is not obliged to comply with any obligation towards the Client if it is prevented from doing so as a result of a circumstance that cannot be attributed to its fault and that should not be for its account pursuant to the law, a legal act or in common opinion.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Omzetcoach.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Omzetcoach.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Omzetcoach.nl of van derden daaronder begrepen. Omzetcoach.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Omzetcoach.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.8.2 Under these general terms and conditions, Force Majeure shall mean, in addition to the meaning thereof as laid down in legislation and in case law, all external causes, anticipated or not anticipated, on which Revenuecoach.com cannot exert influence, but which prevent Revenuecoach.com from fulfilling its obligations, including work strikes within the business of Revenuecoach.com or that of third parties. Revenuecoach.com also has the right to invoke Force Majeure if the circumstance that prevents (further) compliance occurs after Revenuecoach.com should have already complied with the relevant obligation.
8.3 Omzetcoach.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.8.3 Revenuecoach.com has the right to suspend the obligations arising from the agreement during the period of Force Majeure. If this period exceeds one month, each party will have the right to dissolve the agreement without being obliged to pay compensation to the other party.
8.4 Voor zover Omzetcoach.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Omzetcoach.nl gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.8.4 Insofar as Revenuecoach.com has already complied in part with its obligations under the agreement at the time the situation of Force Majeure arises or will be able to comply with this obligation, and the part that has been or will be complied with has independent value, Revenuecoach.com will have the right to invoice separately the part that has already been complied with. The Client will be required to pay such invoices as though there were a separate agreement.
Artikel 9 Betaling en incassokostenArticle 9 Payment and collection costs
9.1 Betaling dient steeds te geschieden vóórafgaand aan omzetcoaching, training of workshop doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Omzetcoach.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Omzetcoach.nl aangegeven. Omzetcoach.nl is gerechtigd om periodiek te factureren.9.1 Payment must always take place before the Revenue Coaching, training or workshop takes place, but in any event within at most 14 days after the invoice date in a manner to be indicated by Revenuecoach.com in the currency stated in the invoice, unless Revenuecoach.com has indicated otherwise in writing. Revenuecoach.com has the right to invoice on a regular basis.
9.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.9.2 If the Client fails to pay any invoice (on time), the Client will be in default by operation of law. As then, the Client owes statutory interest. The interest on the amount due will be calculated from the moment the Client is in default until the moment the entire amount due is paid.
9.3 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Omzetcoach.nl verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.9.3 The Client never has the right to set off the amount it owes to Revenuecoach.com. In no event will any objections to the amount of an invoice suspend the payment obligation.
9.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Omzetcoach.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.9.4 In the event the Client is in default or fails to comply with its obligations (on time), all reasonable costs to obtain satisfaction out of court will be for the account of the Client. The extrajudicial costs will be calculated on the basis of the customary rates in Dutch collection practice. However, if Revenuecoach.com incurred higher costs in connection with collection that were reasonably necessary, the costs actually incurred will qualify for reimbursement. Any judicial and enforcement costs incurred will also be recovered from the Client. The Client will also owe interest on the payable collection costs.
Artikel 10 EigendomsvoorbehoudArticle 10 Retention of title
10.1 In geval van fysieke leveringen blijft het, in het kader van de overeenkomst, door Omzetcoach.nl geleverde eigendom van Omzetcoach.nl totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Omzetcoach.nl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.10.1 In case of physical deliveries, title of such deliveries to be transferred by Revenuecoach.com within the context of the agreement will remain Revenuecoach.com’s until the Client has complied soundly with all obligations arising from agreements concluded with Revenuecoach.com.
10.2 Het door Omzetcoach.nl geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.10.2 The goods delivered by Revenuecoach.com covered by the retention of title pursuant to paragraph 1 may not be resold and may never be used as means of payment. The Client does not have the right to pledge or otherwise encumber in any way the goods that are covered by the retention of title.
10.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Omzetcoach.nl veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Omzetcoach.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Omzetcoach.nl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.10.3 The Client must always perform all acts that may reasonably be expected of it for the purpose of securing the rights of ownership of Revenuecoach.com. If third parties levy an attachment against the goods delivered subject to retention of title or wish to create or enforce rights in respect thereof, the Client will be obliged to notify Revenuecoach.com thereof without delay. In so far as necessary, the Client commits towards Revenuecoach.com in advance that it will cooperate in all acts that may be or prove to be necessary or desirable in that connection.
10.4 Voor het geval Omzetcoach.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Omzetcoach.nl en door Omzetcoach.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Omzetcoach.nl zich bevinden en deze terug te nemen.10.4 If Revenuecoach.com wishes to exercise its rights of ownership referred to in this article, the Client hereby grants in advance its unconditional and irrevocable approval to Revenuecoach.com or third parties to be indicated by it to enter all those places where Revenuecoach.com’s property is located and to repossess that property.
Artikel 11 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijnArticle 11 Guarantees, investigation and complaints, limitation period
11.1 De door Omzetcoach.nl te leveren implementaties van verkoop- en marketingautomatisering alsmede alle mogelijke andere leveringen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken en diensten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden11.1 The implementations of sales and marketing automation to be delivered by Revenuecoach.com as well as all other possible deliveries comply with the customary requirements and standards that may reasonably be imposed in respect of the delivery and for which they are intended in case of normal use . The guarantee referred to in this article applies to goods and services that are intended to be used in the Netherlands. In case of use outside the Netherlands, the Client will be obliged to verify whether the use thereof is suitable for the use there and complies with the conditions that are imposed in that connection.
11.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van drie maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Omzetcoach.nl verstrekte garantie een zaak of dienst betreft die door een derde werd geleverd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de leverancier van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van tussentijds wijzigende API’s.11.2 The guarantee referred to in paragraph 1 of this article applies for a period of three months after delivery, unless otherwise follows from the nature of the goods delivered or the parties have agreed otherwise. If the guarantee provided by Revenuecoach.com concerns a good or service that was provided by a third party, the guarantee will be limited to the guarantee provided by the supplier of the good, unless stated otherwise. The Client is responsible for adjustment of APIs that change in the interim.
11.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan door de Opdrachtgever en/of door derden of wanneer aan het geleverde wijzigingen zijn aangebracht op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Omzetcoach.nl geen invloed op kan uitoefenen.11.3 All forms of guarantee lapse if a defect arises as a result of or follows from inexpert or improper use thereof by the Client and/or by third parties or if changes were made to the goods delivered in a way other than as prescribed. The Client will not be able to claim the guarantee either if the defect arose from or is the result of circumstances that are beyond the control of Revenuecoach.com.
11.4 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het geleverde hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Omzetcoach.nl te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Omzetcoach.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Omzetcoach.nl in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Omzetcoach.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.11.4 The Client is obliged to inspect or have inspected the goods delivered immediately at the moment the goods delivered are made available to it or the moment the relevant activities were performed. The Client is obliged to investigate in this connection whether the quality and/or quantity of the goods delivered correspond to what was agreed and comply with the requirements that were agreed in that connection. Any visible defects must be notified to Revenuecoach.com in writing within seven days after delivery. Any invisible defects must be reported to Revenuecoach.com in writing immediately, but in any event within fourteen days after they are discovered. The notification must include a description of the defect that is as detailed as possible so Revenuecoach.com is able to respond adequately. The Client must allow Revenuecoach.com to investigate a complaint or have it investigated.
11.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.11.5 In the event a defect is notified later, the Client will no longer be entitled to repair, replacement or compensation.
11.6 Uiteraard zal Omzetcoach.nl altijd trachten klachten en gebreken zo snel en goed mogelijk op te lossen. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Omzetcoach.nl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan.11.6 Naturally, Revenuecoach.com will always strive to resolve complaints and defects as quickly as possible and in the best way possible. If it is established that a good is defective and a complaint in this connection was submitted on time, Revenuecoach.com will replace the defective good or arrange for its repair within a reasonable term after written notification by the Client in this connection.  
11.7 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.11.7 After the guarantee period has ended, all costs of repair and replacement will be charged to the Client.
11.8 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Omzetcoach.nl en de bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.11.8 In derogation from the statutory limitation periods, the limitation period of all claims and defenses towards Revenuecoach.com and the third parties involved in the performance of the agreement will be one year.
Artikel 12 AansprakelijkheidArticle 12 Liability
12.1. Omzetcoach.nl is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek in zorgvuldigheid die in redelijkheid van Omzetcoach.nl mocht worden verwacht dan wel ingeval van opzet of grove schuld.12.1 Revenuecoach.com is only liable for losses resulting from a failure to perform the Assignment in so far as this failure is the consequence of a failure to observe the due care that may reasonably be expected of Revenuecoach.com or in case of intent or gross negligence.
12.2. Omzetcoach.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Daaronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Omzetcoach.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Omzetcoach.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Omzetcoach.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.12.2 Revenuecoach.com is only liable for direct losses. This includes exclusively the reasonable costs to determine the cause and scope of the loss, in so far as the determination relates to losses within the meaning of these General Terms and Conditions, any reasonable costs incurred to have Revenuecoach.com ‘s defective performance comply with the agreement, to the extent these can be attributed to Revenuecoach.com and the reasonable costs to prevent and limit losses, in so far as the Client demonstrates that these costs have resulted in a limitation of direct losses as referred to in these General Terms and Conditions. Revenuecoach.com is never liable for indirect losses, including in any event consequential losses, lost profit, missed savings and losses resulting from business interruption.
12.3. Omzetcoach.nl is nooit aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de Opdrachtgever.12.3 Revenuecoach.com is never liable for losses of any kind that arise from incorrect or incomplete information or information provided too late by the Client.
12.4. Indien Omzetcoach.nl aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Omzetcoach.nl wordt uitbetaald.12.4 If Revenuecoach.com is liable for losses sustained the amount in compensation will be limited to the amount that is paid in the relevant case under the applicable liability insurance of Revenuecoach.com.
12.5. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Omzetcoach.nl plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Omzetcoach.nl beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.12.5 In the event no payment is made under the liability insurance of Revenuecoach.com for any reason whatsoever, all liability on the part of Revenuecoach.com will be limited to an amount equal to the invoice value of the agreement or that part of the agreement to which the liability relates.
12.6. De uitvoering van de overeenkomst door Omzetcoach.nl geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of de Opdracht geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Omzetcoach.nl voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Opdracht.12.6 Revenuecoach.com performs the agreement exclusively for the Client. Third parties cannot derive any rights from the content of the activities performed or from the Assignment. The Client indemnifies Revenuecoach.com against all claims from third parties arising from or related to the performance of the Assignment.
12.7. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van Omzetcoach.nl wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.12.7 The limitation of liability on the part of Revenuecoach.com set out in this article is also stipulated on behalf of third parties engaged in the performance of the agreement.
12.8. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Omzetcoach.nl dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na afloop van de Overeenkomst worden ingediend.12.8 Claims related to alleged liability on the part of Revenuecoach.com must be submitted as soon as possible, but in any event within 12 (twelve) months after the Agreement has ended.
Artikel 13 VrijwaringArticle 13 Indemnification
13.1 De Opdrachtgever vrijwaart Omzetcoach.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Omzetcoach.nl toerekenbaar is. Indien Omzetcoach.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Omzetcoach.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Omzetcoach.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Omzetcoach.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.13.1 The Client indemnifies Revenuecoach.com against any claims from third parties, who sustain a loss in connection with the performance of the agreement and the cause of which is attributable to parties other than Revenuecoach.com. In the event Revenuecoach.com should be held liable by third parties on that basis, the Client will be obliged to assist Revenuecoach.com both in and out of court and to immediately do all that may be expected of it in such cases. If the Client fails to implement adequate measures, Revenuecoach.com will have the right to implement these itself without giving notice of default. All costs and damage on the part of Revenuecoach.com and third parties that arise as a result thereof will be fully for the account and risk of the Client.
Artikel 14 Intellectuele eigendomArticle 14 Intellectual property
14.1 Alle auteursrechten, handelsnaamrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie van dan wel met betrekking tot Omzetcoach.nl alsmede alle intellectuele eigendomsrechten van enig (trainings)materiaal ontwikkeld door Omzetcoach.nl zijn en blijven te allen tijde het exclusieve eigendom van Omzetcoach.nl. Geen van de in een overeenkomst opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de Opdrachtgever, noch wordt een dergelijke overdracht bedoeld of kan als zodanig worden opgevat. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enig merk, ontwerp of domeinnaam van Omzetcoach.nl of een gelijksoortige daarmee te associëren naam te registeren in enig rechtsgebied, waar dan ook ter wereld.14.1 All copyrights, trade name rights, trademark rights and other intellectual property rights, as well all similar rights serving to protect information from or concerning Revenuecoach.com as well as all intellectual property rights for training or other materials developed by Revenuecoach.com are and remain at all times the exclusive property of Revenuecoach.com. None of the provisions included in an agreement can be interpreted in such a manner that it leads to full or partial transfer of those rights to the Client nor is such a transfer intended or can be perceived as such. The Client is not allowed to register any brand, design or domain name of Revenuecoach.com or any similar name that can be associated with it in any jurisdiction anywhere in the world.
14.2 Omzetcoach.nl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.14.2 Revenuecoach.com has the right to use its increased knowledge derived as a result of the performance of an agreement for other purposes as well, in so far as no confidential information of the Client is disclosed to third parties.
Artikel 15 Geheimhouding, privacyArticle 15 Confidentiality, privacy
15.1. Omzetcoach.nl zal alle informatie van of over de Opdrachtgever waarvan wordt aangegeven dat dit geheim moet blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat dit geheim moet blijven, vertrouwelijk behandelen en slechts met toestemming van de Opdrachtgever ter kennis van derden brengen. Omzetcoach.nl spant zich in om te voorkomen dat derden zonder toestemming van de Opdrachtgever van deze informatie kennis kunnen nemen.15.1 Revenuecoach.com will treat in confidence all information from or about the Client in respect of which it is indicated that it must remain secret or in respect of which it must reasonably be assumed that it should remain secret, and will only disclose it to third parties with the Client’s consent. Revenuecoach.com endeavors to prevent third parties from being able to take cognizance of this information without the Client’s consent.
15.2 De Opdrachtgever zal alle informatie betreffende de bedrijfsvoering van Omzetcoach.nl geheim houden.15.2 The Client will keep secret all information concerning Revenuecoach.com’s business operations.
15.3 Tenzij Omzetcoach.nl hiervoor schriftelijke toestemming geeft mag de Opdrachtgever documenten, adviezen en dergelijke die hij van Omzetcoach.nl voor intern gebruik heeft ontvangen, niet openbaar maken.15.3 Unless such has been approved in writing by Revenuecoach.com, the Client will not be allowed to disclose documents, advice and the like it has received from Revenuecoach.com for internal use.
15.4 Als Omzetcoach.nl en/of de Opdrachtgever een derde betrekt bij de overeenkomst dan leggen zij deze derde de verplichtingen van dit artikel op.15.4 In the event Revenuecoach.com and/or the Client involves a third party in the agreement, they will impose the obligations of this article on this third party.
15.5 Persoonsgegevens die Omzetcoach.nl verzamelt bij het aangaan van de overeenkomst dan wel anderszins worden op voldoende wijze beschermd tegen verlies en diefstal. Omzetcoach.nl heeft bij de uitvoering van de overeenkomst het recht om persoonsgegevens van de Opdrachtgever te gebruiken. De Opdrachtgever stemt hier door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk mee in. Ook mag Omzetcoach.nl persoonsgegevens van de Opdrachtgever gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden en voor externe analyse doeleinden waarbij in het laatste geval de gegevens geanonimiseerd zullen worden. De Opdrachtgever kan deze toestemming altijd via een schriftelijk bericht aan Omzetcoach.nl intrekken.15.5 Personal data collected by Revenuecoach.com when concluding the agreement or in a different manner, will be protected against loss and theft in a sufficient manner. Revenuecoach.com has the right to use the personal data of the Client in the performance of the agreement. The Client agrees thereto in advance by accepting these General Terms and Conditions. Revenuecoach.com is also allowed to use the Client’s personal data for marketing-related purposes and for external analysis purposes. The data will be anonymized in the latter case. The Client can always withdraw this consent by means of a written notification addressed to Revenuecoach.com.
15.6 Omzetcoach.nl heeft het recht persoonsgegevens van de Opdrachtgever te delen met haar business partners met het doel diensten aan of namens Omzetcoach.nl te kunnen leveren. Het is business partners verboden deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken. Omzetcoach.nl zorgt ervoor dat haar business partners vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens.15.6 Revenuecoach.com has the right to share the Client’s personal data with its business partners for the purpose of providing services to or on behalf of Revenuecoach.com. Business partners are not allowed to use these personal data for other purposes. Revenuecoach.com ensures that its business partner will observe confidentiality with respect to the personal data.
15.7 De Opdrachtgever heeft het recht persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of bij te werken. Hiertoe zal bij een verzoek indienen bij Omzetcoach.nl.15.7 The Client has the right to inspect, correct and update the personal data. It will submit a request to that effect to Revenuecoach.com.
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillenArticle 16 Applicable law and disputes
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Omzetcoach.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.16.2 All legal relationships to which Revenuecoach.com is a party are governed exclusively by Dutch law, also in the event all or part of an obligation is complied with abroad or in the event the party to the legal relationship has its place of business there. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
16.2 De rechter in de vestigingsplaats van Omzetcoach.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Omzetcoach.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.16.2 The court in the place where Revenuecoach.com has its registered office has exclusive jurisdiction to hear disputes, unless the provisions of mandatory law prescribe otherwise. Revenuecoach.com nevertheless has the right to submit the dispute to the court that has jurisdiction pursuant to the law.
16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.16.3 The parties will not apply to the courts until after they have made every effort to settle the dispute in mutual consultation.
Artikel 17 Vindplaats en wijziging algemene voorwaardenArticle 17 Source and changes to the General Terms and Conditions
17.1 Deze voorwaarden zijn beschikbaar op alle websites van Omzetcoach.nl en worden geacht onderdeel uit te maken van iedere offerte en aanbieding.17.1 These conditions are available on all Revenuecoach.com websites and are deemed to form part of all offers and quotations.
17.2 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Omzetcoach.nl.17.2 The version that applied at the time of the establishment of the relevant legal relationship with Revenuecoach.com applies at all times.
17.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.                17.3 The Dutch text of the General Terms and Conditions is always decisive for their interpretation.

Retourvoorwaarden online aankopen

Online gekochte diensten via één van onze websites (training, workshop, checklist, online programma e.d.) vallen onder artikel 2 en 3 van algemene voorwaarden.

Voor inlichtingen, vragen en opmerkingen kunt u mailen naar support@omzetcoach.nl of bel 085 235 5000.

U kunt de Algemene voorwaarden hier downloaden in pdf.

You can download the General Terms and Conditions in pdf here.